ANBI-Status

ANBI-Status
© Kim Krijnen

De Stichting Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam (DIA; ook bekend als Duitsland Instituut of Duitsland Instituut Amsterdam) beschikt over een ANBI-status. De stichting is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling. Overweegt u nu in het kader van onze ANBI-status ons werk te willen ondersteunen met schenkingen, kijkt u dan voor meer informatie op de site van de Belastingdienst en neemt u anders contact op met ons instituut. 

In het kader van de ANBI-status dient het DIA de volgende informatie en op een overzichtelijke manier op haar website toegankelijk te maken voor anderen.


RSIN
Ons RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/ fiscaal nummer ANBI luidt: 805133422


Vestiging en bereikbaarheid stichting
Het DIA is gevestigd in het Oost Indisch Huis aan de Oude Hoogstraat 24 te Amsterdam. Dit is tevens ons adres van inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Post ontvangen we graag op het adres: Kloveniersburgwal 48, 1012 CX Amsterdam. Lees verder onder ‘Contact en route’


Doelstelling DIA
De missie van onze stichting staat onderaan onze website in ons vaste kader:

Het Duitsland Instituut Amsterdam is het kenniscentrum over Duitsland. Het opereert op het raakvlak van onderwijs, wetenschap en maatschappij en initieert en stimuleert Nederlands-Duitse netwerken en uitwisselingen.

Onze doelstelling is als volgt geformuleerd in onze statuten alsook in onze Code Goed Bestuur:  

De stichting stelt zich ten doel:

a. het geven van onderwijs en verrichten van onderzoek op het gebied van onder andere moderne Duitse geschiedenis, politiek, economie, maatschappij en cultuur;

b. het organiseren en initiëren van interdisciplinair onderzoek met betrekking tot Duitsland;

c. het ter beschikking stellen van de resultaten van het onder 1 en 2 gestelde aan onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven, overige relevante instellingen, de media en het grote publiek;

d. het in het bijzonder ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten en projecten over moderne Duitse geschiedenis, politiek, economie, maatschappij en cultuur voor Nederlandse (onderwijs)instellingen, het bedrijfsleven, de media en het grote publiek;

e. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

U kunt de Code Goed Bestuur graag hierop naslaan en deze tevens raadplegen om meer te weten te komen over onze organisatie als het om zaken als bestuur, toezicht en de belangrijkste werkwijzen bij het DIA gaat. 


Bestuur en Raad van toezicht DIA
Onze stichting wordt geleid door een directeur(-bestuurder): professor dr. Ton Nijhuis. Nijhuis is als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Bij het DIA is sinds september 2015 een Raad van Toezicht als toezichthoudend orgaan ingesteld. De raad telt anno 2018 vijf leden. Voorzitter is mr. Tom de Bruijn (vmlg. Wethouder FVVM bij de Gemeente Den Haag en vmlg. Permanent Vertegenwoordiger te Brussel).

Leest u op onze website meer over de leden van de RvT. De leden van de RvT ontvangen geen vacatiegeld of onkostenvergoeding voor hun inzet voor het DIA. Wilt u meer lezen over de RvT en bent u nieuwsgierig naar het reglement dan wel de profielschets van de RvT: bekijkt u dan de reglementen RvT.  

Beloningsbeleid DIA
De stichting DIA is een onafhankelijk rechtspersoon, gelieerd aan de UvA. De medewerkers ontvangen een salaris & beloning welke op hoofdlijnen de arbeidsvoorwaarden van de cao UvA (VSNU) volgen. Het DIA beschikt over een eigen Personeelsreglement. Dit is in december 2018 met instemming van het personeel ontvangen en door de Raad van Toezicht vervolgens goedgekeurd. In januari 2019 is als Bijlage bij het Personeelsreglement de salaristabel voor 2019 vastgesteld door de (directeur)-bestuurder. De tabel is gebaseerd op VSNU-2013-plus 1% met een doorrekening van indexatie van nogmaals 1% in januari 2018 én in 2019.

De directeur van het DIA is in dienst van de Universiteit van Amsterdam. Zijn salaris als hoogleraar/directeur is conform cao UvA/VSNU.

In het kader van de WNT is op onze site een aparte verantwoording te lezen. Er is bij het DIA geen sprake van overschrijding van de normering betreffende de WNT (Accountantsverslag 2018). 

Beleidsplan 2018 (‘Jaarprogramma’) in het kort
Het DIA is het nationale kenniscentrum over het contemporaine Duitsland in Europese context. Het opereert op het raakvlak van onderwijs, wetenschap en maatschappij. Het DIA geeft vorm aan een structureel en geïntegreerd programma gericht op Duitsland, omdat de stichting het noodzakelijk acht dat er voldoende gefundeerde kennis over Duitsland in Nederland wordt gegenereerd en verspreid. Het DIA zet zich daarbij actief in om de marginalisering van het vak Duits en de kennis van de Duitse taal in Nederland tegen te gaan. In dit verkorte Jaarprogramma geeft het DIA een voorstelling van geplande projecten en activiteiten voor 2018.

Het belang van blijvende aandacht voor Duitsland en inzet voor het vak Duits
In het kader van de meer-jarensamenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het DIA een Duitsland-Agenda opgesteld. In het stuk ‘Aandacht voor Duitsland. Een continue opgave voor het Duitsland Instituut Amsterdam’ (juli 2017) schetst het DIA de positieve ontwikkelingen in de laatste jaren als het gaat om de toegenomen aandacht voor Duitsland en de thans positieve beeldvorming over ons belangrijkste buurland. Echter komt de stichting ook tot de conclusie dat de nu aanwezige kennis over Duitsland en die van de Duitse taal allesbehalve toekomstbestendig is. Sterker nog, door curriculumveranderingen aan (hoge)scholen, lerarenopleidingen en universiteiten dreigt de kennis over Duitsland juist af te nemen. Omdat Duitsland té belangrijk is voor Nederland om niet in het vizier te houden, wil het DIA van dienst blijven van nieuwe generaties scholieren, studenten en werknemers die goede Duitsland-kennis en -competenties nodig hebben.

In 2017 is daarom al geïnvesteerd in de Afdeling Voortgezet Onderwijs en Lerarenopleiding: er is meer fte en meer specifieke kennis geworven. Het Belevingsonderzoek Duits 2017 biedt een nieuwe inventarisatie van de positie & het imago van het vak aan Nederlandse middelbare scholen en handvatten voor nieuwe projecten en maatregelen. Hier zal in 2018 aan worden gewerkt. 

Samenwerkingspartners: OCW, UvA en DAAD
Sinds het begin van de oprichting van de stichting financieren het ministerie van OCW en de Universiteit van Amsterdam (UvA) het DIA. Het DIA is sinds april 2016 gehuisvest in het Oost Indisch Huis en bevindt zich om de hoek bij de collega’s van de Faculteit der Geesteswetenschappen en een aantal KNAW-instituten.

De Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) ondersteunt het DIA sinds 2001 en heeft per 1 januari 2018 een nieuwe vijfjaren-samenwerking met het instituut vastgelegd. Dankzij de gelden uit ‘Bonn’ kan het DIA promotietrajecten financieren, prominente Duitse gastsprekers naar Nederland halen en mobiliteit van studenten en wetenschappers naar Duitsland stimuleren. Vanwege de zwakke positie van de Germanistiek aan Nederlandse universiteiten krijgt het DIA extra middelen om maatregelen te nemen of impulsen te geven.

De belangrijkste thema’s en projecten in 2018

Inzet voor het vak Duits en onderwijsprojecten van het DIA
Met de Actiegroep Duits (de Duitse Ambassade in Den Haag, het Goethe-Institut Niederlande, de Duits-Nederlandse Handelskamer, het Nuffic en het DIA) neemt de afdeling het voortouw bij de organisatie van activiteiten in het kader van de campagne ‘Mach mit!’. Het gaat om het ontwikkelen van nieuw voorlichtingsmateriaal en de organisatie van de Dag van de Duitse tijdens de grote Duitslanddag op 17 april 2018, hét centrale evenement voor iedereen die meer wil weten over (zaken doen in) Duitsland én die de positie van de Duitse taal graag gesterkt ziet in Nederland. Ook ontwikkelt de Actiegroep filmpjes over ‘Deutsch im Beruf’ speciaal gericht op (V)MBO-leerlingen. 

Op basis van de uitkomsten van het Belevingsonderzoek Duits II (DIA; oktober 2017) ontwikkelt de afdeling nieuwe formats voor projecten en materiaal. De in 2017 gestarte collegereeks ‘Deutschland Heute’ zal in die lijn dan ook worden voortgezet. Medewerkers van het DIA en externe specialisten geven gastcolleges over actuele onderwerpen aan de lerarenopleidingen Duits in Nederland. Uit evaluaties is gebleken dat deze colleges een broodnodige aanvulling vormen als het gaat om kennisoverdracht van politieke, maatschappelijk en historische onderwerpen voor de toekomstige leraren.

Daarnaast is uit eerder overleg met de sector Duits in Nederland gebleken dat er een groot gebrek is aan (goede) begeleiding voor nieuwe docenten. Door betere nazorg na de opleiding willen we de uitstroom van docenten binnen de eerste vijf jaar verlagen. Daarom is in 2017 de pilot ‘DIA-Akademie’ gestart voor speciaal deze doelgroep. Doel is om een bindend netwerk te scheppen én de nodige feedback, stimulans en kennis te bieden op inhoudelijk, persoonlijk en didactisch gebied om deze groep voor de klas te houden.

Met OCW is het DIA in gesprek over een verdere inventarisatie rond het tekortvak Duits. Hieruit volgen voor 2018 en 2019 nog nadere doelstellingen voor het DIA.

Verder organiseert het DIA vele andere (didactische en vakinhoudelijke) activiteiten voor leraren (in opleiding) in vakken als Geschiedenis en Aardrijkskunde, waaronder een bijeenkomst over ‘Burgerschapsvorming in het talenonderwijs’ en het gastspreker-project ‘Blik op de Muur’ (ooggetuigen van de Duitse deling vertellen op scholen hun verhaal tijdens de lessen geschiedenis en/of Duits en de ). 

Over Academisch Onderwijs en Onderzoek bij het DIA
De directeur van het DIA is hoogleraar aan de Faculteit der Geesteswetenschappen en de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UvA. Met verschillende faculteiten heeft het DIA matchingstrajecten voor vijf promovendi. Daarnaast verblijven er gastonderzoekers aan het DIA en zijn externe onderzoekers aan het instituut verbonden. Bovendien heeft het DIA een bijzondere leerstoel ‘Historische cultuur van Duitsland: filosofie, kunst en literatuur’ aan de Vrije Universiteit ingesteld. Deze wordt bekleed door prof. dr. Maarten Doorman. Nicole Colin is vanuit het DIA op persoonlijke titel hoogleraar voor 0,2 fte aan de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de UvA. Meer info op onze supbagina 'onderzoek'.

Graduiertenkolleg

Het nationale Graduiertenkolleg (GK) is een promovendi-opleiding die bijdraagt aan de ontwikkeling van nieuwe generaties Duitslanddeskundigen in Nederland. Aan dit Kolleg kunnen ook Master-studenten deelnemen. Zo wordt een brug geslagen naar een nieuwe generatie onderzoekers. De bijeenkomsten van het GK vinden circa tien keer per jaar plaats. Het betreft doorgaans een miniconferentie, waarbij telkens één of meerdere buitenlandse (meestal Duitse) gasten van naam worden uitgenodigd en één of twee promovendi of Master-studenten een voordracht houden. Lees meer over het GK 

Academisch onderwijs

Ook in het collegejaar 2017-2018 verzorgt het DIA onderwijs bij de opleiding Duits. Het DIA is tevens sterk betrokken geweest bij de ontwikkeling van de nieuwe bachelor ‘Duitslandstudies’ (vanaf september 2017). Verder participeert het DIA bij de institutionele samenwerking in de vorm van een double degree tussen de Faculteit Duitse Taal en Cultuur van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en Master Literatur und Medienpraxis van de Universiteit Essen-Duisburg. Het DIA is daarnaast betrokken bij de landelijke pilot om zij-instromers tot leraren Duits op te leiden. Daarnaast levert het DIA een belangrijke bijdrage aan de master Duitslandstudies binnen de opleiding Geschiedenis.

De wetenschappelijke medewerkers begeleiden verder Bachelor- en Masterscripties; de wetenschappelijk directeur begeleidt op jaarbasis zo’n zeven promovendi.

Wetenschappelijke samenwerking

Het DIA werkt (ook in het kader van het GK) samen met het Huizinga Instituut, de Amsterdam School for Regional, Transnational and European Studies (ARTES), de Amsterdam School for Culture and History (ASCH), het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR), het Netwerk Politieke Geschiedenis en het Research Institute for the Heritage and History of the Cultural Landscape and Urban Environment (CLUE). Diverse onderzoekstrajecten (promovendi) ontvangen cofinanciering van de UvA en de Universiteit Maastricht. Ook wordt met de Vrije Universiteit samengewerkt in een promotietraject.

Het DIA participeert samen met negentien andere door de DAAD ondersteunde instituten uit onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Rusland, Israël, China en Japan in een samenwerkingsverband van Centers of Excellence for German and European Studies. 

Duitslandweb.nl
De redactie van het Duitslandweb verzorgt het dagelijkse nieuws, de achtergrondstukken, dossiers en het Naslagwerk op onze website. De informatie sluit zo veel als kan thematisch aan op de overige activiteiten van het instituut. De redactie biedt informatie voor professionals met Duitsland-interesse, journalisten en beleidsmakers, scholieren en studenten. Het DIA brengt zo de achtergronden die elders in de Nederlandse media ontbreken én ontsluit proactief de kennis die binnen het instituut is verworven. De redactie vat actuele maatschappelijke debatten in Duitsland samen, verwijst naar wie er toe doet en signaleert welke ontwikkelingen - vooral voor Nederland - relevant zijn. 

Zwaartepunten: Europa, ‘Brexit’, migratie en binnenlandse politieke ontwikkelingen

Duitslandweb wil zich met het oog op de grote veranderingen in Europa in het jaar na de vele verkiezingen vooral toeleggen op verslaglegging en duiding van de thema’s ‘Brexit’, migratie en binnenlandse politieke ontwikkelingen (denk daarbij aan de positie van de AfD en hoe de nieuwe regeringscoalitie zal omgaan met binnenlandse thema’s). Uiteraard blijven onderwerpen die de Nederlands-Duitse relatie en samenwerking raken ook van interesse.

DIAloog: een live format bij het online platform van Duitslandweb
DIAloog is een ‘ad-hoc’ format waarbij wordt ingegaan op actuele gebeurtenissen in Duitsland. Twee experts, waarvan altijd één DIA-medewerker of een aan het DIA-verbonden onderzoeker gaan tijdens een korte bijeenkomst in op het onderwerp en met elkaar alsook met het publiek in discussie. Het evenement is ‘live’, maar er wordt ook sterk aan de online-belichting van het thema gewerkt. De reeks zet zich voort in 2018.  

De reeks ‘Europa en Financiën’
In de reeks ‘Europa en Financiën’ nodigt het DIA sinds enkele jaren experts uit op economisch gebied die de positie van Duitsland in Europa toelichten als het gaat om de (gevolgen van de) financiële crisis en actuele ontwikkelingen binnen de EU betreffende het monetaire en politiek-economische beleid. Zij gaan daarbij met nadruk ook in op de consequenties hiervan voor Nederland. In deze reeks spraken eerder onder andere Clemens Fuest (2017), Hans-Werner Sinn (2015), Jens Weidmann (2014) en Peter Bofinger (2012). Het DIA wil met deze reeks uit eerste hand informatie bieden over de rol en het beleid van Duitsland in de Europese financiële markt. In het najaar 2018 is professor Jürgen von Hagen (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) te gast in Amsterdam. 

Deutsches Kino
De filmreeks Deutsches Kino biedt een laagdrempelige manier de Duitse cultuur en taal in Nederland onder de aandacht te brengen. Samen met het Goethe Institut Niederlande is het mogelijk om actuele Duitse films naar Nederland te halen die hier geen distributeur vinden. Zo’n tien keer per jaar toont het DIA een film in Amsterdam en in Delft.

Persbeleid en informatievoorziening
De pers- en communicatiemedewerkers van het DIA stroomlijnen de uiteenlopende informatieverzoeken gericht aan het instituut én brengen ontwikkelingen in Duitsland & de eigen activiteiten proactief onder de aandacht. Ook ondersteunt de afdeling de overige medewerkers van het DIA in communicatie- en organisatietrajecten en in het bijzonder de afdeling Academisch Onderwijs & Onderzoek. Bijvoorbeeld bij de organisatie van de reeks Amsterdam German Studies Lectures (een publieke lezingenreeks in Amsterdam;  een samenwerking met de UvA, het Goethe-Institut Niederlande en het academisch en cultureel debatcentrum SPUI25).

Documentatiecentrum & het DIA als ‘algemene vraagbaak’
Het documentatiecentrum bevat een collectie die in eerste instantie bedoeld is als tastbare kennisbasis voor de medewerkers van het DIA. Gerichte aanvragen van studenten en wetenschappers om het materiaal te raadplegen worden gehonoreerd 

Duitslanddesk: bevorderen van mobiliteit van studenten en onderzoekers naar Duitsland
De Duitslanddesk van het DIA neemt een bijzondere plaats in binnen het instituut. Met ondersteuning van mobiliteitsgelden van het ministerie van OCW (en de genoemde gelden van de DAAD) stimuleert het DIA studenten- en onderzoekmobiliteit naar Duitsland. In 2018 viert de desk haar eerste lustrum en zal een aantal speciale bijeenkomsten organiseren.

Het bereiken van onze doelgroepen over studie- en onderzoekland Duitsland
De Duitslanddesk richt zich sterk in haar communicatie op studenten, maar ook op scholieren in de bovenbouw. De desk wil continu en op vele manieren informatie bieden over studeren in Duitsland, over Duitsland als aantrekkelijk studie- en onderzoekland en over de voordelen van het beschikken over Duitslandcompetenties. Via een uitgebreide en veelzijdige online en sociale media-strategie, maar ook persoonlijk contact in het werk van het DIA blijft uiteraard zeer belangrijk. De Duitslanddesk plant daarom weer vertegenwoordigd te zijn op een flink aantal beurzen en internationaliseringsevenementen, waaronder in ieder geval de Buitenlandbeurs. Het ambassadeursprogramma zal verder uitbreiden bovendien. Er zijn thans 36 actieve student-ambassadeurs en het doel is om in ieder geval vijftien middelbare scholen te bereiken en ruim 1.300 leerlingen (2016 ging het nog om 875 leerlingen op acht scholen). Met coördinatoren Internationalisering & beleidsmedewerkers op onderwijsinstellingen en met decanen uit het voortgezet onderwijs onderhoudt de desk vooral contact via de digitale nieuwsbrief (deze wordt gezonden aan 2.614 adressen). Ook worden speciale pakketten aangeboden, waarin niet allen informatie over studeren in Duitsland (“hoe/wat/waarom”) wordt geboden, maar ook het belang van de kennis van Duitse taal onderstreept wordt. 

Stimuleren van studentenmobiliteit naar Duitsland: DIA-Stipendium
De belangstelling voor het DIA-Stipendium blijft hoog. Ongeveer 200 studenten en toekomstige onderzoekers vragen deze beurs per jaar aan, waarvan uiteindelijk tussen de 55 en 65 aanvragen kunnen worden gehonoreerd. In 2018 zullen de stipendia – dankzij de bijzondere financiering van de DAAD en de mobiliteitsgelden van OCW – beschikbaar zijn voor een contingent master- én bachelor-studenten in met name de sociaal-wetenschappelijke studies en geesteswetenschappelijke studies. Aanstaande promovendi en ook onderzoekers van andere expertisecentra over Duitsland kunnen eveneens een aanvraag doen voor mobiliteitsondersteuning. Op de website van de desk biedt het DIA alle belangrijke cijfers over welke studenten het DIA-stipendium ontvingen. Daarnaast zal de desk haar informatie over ook andere beurzen verder actualiseren en uitbreiden.

Praktische voorbereiding: het wegnemen van drempels
De voorbereidingsworkshop ‘Studeren in Duitsland’ organiseert het DIA sinds 2015 i.s.m. het Goethe-Institut en staat voor 2018 twee maal gepland. Om taal-drempels verder te verlagen biedt de Desk studenten de mogelijkheid aan om een gratis online- taaltest Duits af te leggen. Deze test geeft een indicatie over het taalniveau Duits m.b.t. de grammatica en dient ter voorbereiding op de internationaal erkende Testdaf.


Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten
Wilt u weten wat er op stapel staat bij het DIA? Kijkt u dan in de agenda

Voor een overzicht van onze activiteiten in de afgelopen jaren verwijzen wij u naar onze Jaarverslagen


Financiële verantwoording
Voor een verkorte weergave van onze financiën verwijzen wij naar het meest actuele overzicht van de Baten en Lasten: onze publicatie daarvan in ons meest recente Jaarverslag. Verantwoordingen over onze eerdere jaren vindt u telkens in het betreffende jaarverslag opgenomen. 


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger