ANBI-Status

Jubileumfeest DIA 6 oktober
ANBI-Status © Kim Krijnen

De Stichting Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam (DIA; ook bekend als Duitsland Instituut of Duitsland Instituut Amsterdam) beschikt sinds enkele jaren over een ANBI-status. De stichting is aldus geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling. Een erkenning waarover wij ons verheugen. Overweegt u nu in het kader van onze ANBI-status ons werk te willen ondersteunen met schenkingen, kijkt u dan voor meer informatie op de site van de Belastingdienst en neemt u anders contact op met ons instituut.

In het kader van de ANBI-status dient het DIA de volgende informatie direct en op een overzichtelijke manier op haar website toegankelijk te maken voor anderen.

RSIN

Ons RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/ fiscaal nummer ANBI luidt: 805133422

Doelstelling DIA

De actuele missie van onze stichting leest u in ons mission statement: Het DIA is het nationale kenniscentrum over het contemporaine Duitsland in Europese context op het raakvlak van onderwijs, wetenschap en maatschappij en initieert en stimuleert Nederlands-Duitse netwerken en uitwisselingen.
Als nationaal kenniscentrum verschaft het DIA informatie en draagt het bij aan de kennis over ontwikkelingen in Duitsland die voor Nederland relevant zijn, van grensoverschrijdende initiatieven en van problemen die zich daarbij voordoen. Het DIA stelt zich ten doel een belangrijke signaal- en analysefunctie te vervullen richting beleidsmakers en opiniemakers, wetenschappelijke en maatschappelijke instellingen.

Beleidsplan 2014 in het kort

Introductie
De betekenis van Duitsland voor Nederland overstijgt die van alle andere landen. Dit besef wordt steeds breder gedeeld. Over de noodzaak van een bilateraal op Duitsland gericht programma bestaat dan ook consensus. Ondanks het feit dat de betrekkingen tussen Nederland en Duitsland zo goed zijn als nooit tevoren, behoeven deze permanente aandacht. Het positieve tij moet benut worden en is geen reden om achterover te leunen.

Alle reden dus voor het DIA om ook in 2014 veel te ambiëren. Het instituut wil actief invulling geven aan haar signaal- en analysefunctie. Sinds 2012 heeft het DIA de breedtewerking alsook de kwantiteit van de activiteiten onder de loep genomen en teruggeschroefd. Gezien de extra taakstelling van het ministerie van OCW per 1 januari 2014 zal het DIA zijn rol en werkwijze nog verder aanscherpen. Interne ontwikkelingen vragen in het nieuwe jaar dan ook om tijd, middelen en aandacht.

Bij de uitvoering van dit jaarprogramma staat het instituut open voor initiatieven van en samenwerking met anderen zonder daarbij te vervallen in de rol van organisatiebureau. Wel is het zo dat in onze omgeving veel organisaties financieel onder druk staan. Hoewel onze ambities hoog blijven, realiseren wij ons dat dit gevolgen heeft voor onze samenwerkingsmogelijkheden.

Korte schets van het jaarprogramma (inhoudelijke jaar-doelstellingen 2014)

Aandacht voor het belang van Duits: de Actiegroep Duits in 2014
De Actiegroep Duits, bestaande uit de Duitse Ambassade in Den Haag, het Goethe-Institut Niederlande, de Duits-Nederlandse Handelskamer en het DIA, wil de positie van de Duitse taal in Nederland versterken en het belang van de taal blijvend onder de aandacht brengen.

Aan de Dag van de Duitse taal op 10 april 2014 wordt thans al hard gewerkt. Daarnaast organiseert de Actiegroep onder meer een landelijke muziekactie op scholen. Met ondersteuning van het Auswärtiges Amt kunnen scholen Mach mit!-pakketten bestellen. Op machmit.nl presenteren onze ambassadeurs zich en vertellen wij over onze doelen, a.s. activiteiten en reeds behaalde successen.

Inhoudelijke versterking van het vak Duits en aandacht voor het CSE Geschiedenis
De Onderwijsafdeling van het DIA ondersteunt docenten Duits in het voortgezet onderwijs met projecten en wil de kennis van en belangstelling van leerlingen voor de Duitse taal en Duitsland vergroten. Hierbij houdt de afdeling rekening met de resultaten van en de aanbevelingen voortvloeiend uit twee belevingsonderzoeken over het vak Duits (voor havo/vwo uit 2010; voor het vmbo uit 2013). Projecten als Ollis große Hollandreise richten zich met name op scholieren. Een studiereis naar ‘Literaturstadt Berlin’ wordt in 2014 georganiseerd met subsidie van het Europees Platform en laat docenten Duits kennis maken met de hedendaagse Duitse literatuur.

In het nieuwe Centraal Schriftelijk Eindexamen geschiedenis zijn twee historische contexten geformuleerd die de geschiedenis van Duitsland betreffen: ‘Duitsland 1871-1945’ en ‘Koude Oorlog 1945-1991’. In dit verband organiseert het DIA nascholingsreeksen in onder meer Huis Doorn en, in samenwerking met het Europees Platform, een studiereis naar Berlijn voor docenten geschiedenis.

Academisch onderwijs & onderzoek en het Graduiertenkolleg
In 2014 verblijven er wederom gastonderzoekers aan het DIA en zijn (ook) de volgende externe onderzoekers aan het instituut verbonden: dr. Maarten Brands (permanent fellow), drs. Tom de Bruijn (permanent fellow), drs. Marnix Krop (permanent fellow), dr. Bernd Müller (visiting professor), drs. Britta Bendieck (associated fellow), dr. Nicole Immler (associated fellow) en dr. Marianne van de Steeg (associated fellow).

De bijeenkomsten van het GK vinden circa tien keer per jaar plaats. De vorm van de bijeenkomst kan het beste omschreven worden als een miniconferentie waarbij telkens één of meerdere buitenlandse (meestal Duitse) gasten van naam worden uitgenodigd en één of twee promovendi een voordracht houden. Tot de deelnemers aan deze bijeenkomsten behoren promovendi, senior-onderzoekers en Master-studenten. De voertaal is in principe Duits (soms Engels). De bijeenkomsten hebben telkens een specifiek onderwerp dat multidisciplinair wordt benaderd. De promovendi van het Kolleg komen uit uiteenlopende disciplines (geschiedenis, Duitse taal en cultuur, filosofie, politicologie, etc.).

Duits als wetenschapstaal
Het DIA heeft zich de afgelopen jaren steeds sterker gericht op het stimuleren van de belangstelling voor de Duitse taal. Ook de afdeling Academisch onderwijs en onderzoek draagt hier haar steentje aan bij. Zo wordt in februari 2014 een grote conferentie over Duits als wetenschapstaal gehouden, welke mede wordt mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Auswärtiges Amt.

Academisch onderwijs: Duitslandstudies
Het DIA levert een substantiële bijdrage aan de Master Duitslandstudies binnen de opleiding geschiedenis. Verder verzorgt het DIA in de persoon van de wetenschappelijk directeur onderwijs in de Research-Masters van geschiedenis en bij politicologie. Alle wetenschappelijke medewerkers begeleiden Bachelor- en Masterscripties; de wetenschappelijk directeur begeleidt daarnaast zo’n zeven promovendi.

Nationale en internationale positie DIA
Het DIA werkt samen met (ook in het kader van het GK) het Huizinga Instituut, het Instituut voor Cultuur en Geschiedenis van de UvA, het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR), het Netwerk Politieke Geschiedenis en het Research Institute for the Heritage and History of the Cultural Landscape and Urban Environment (CLUE). Diverse onderzoekstrajecten (promovendi) worden gematcht door bijvoorbeeld de UvA en de Universiteit Maastricht. Bovendien heeft het DIA een bijzondere leerstoel “Historische Cultuur van Duitsland” aan de Vrije Universiteit ingesteld, welke bekleed wordt door Chris Lorenz. In 2013 is daarnaast een nieuwe bijzondere leerstoel “Duits-Nederlandse Rechtsbetrekkingen” bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de UvA ingesteld.
Het DIA participeert voorts samen met veertien andere door de DAAD ondersteunde instituten in een samenwerkingsverband van Centers of Excellence for German and European Studies.
Voor 2014 werkt het DIA verder (met de UvA, Master Duitslandstudies) en de Master Geschichte und Politik des 20. Jahrhunderts van de Friedrich Schiller Universität in Jena en met het Jena Center Geschichte des 20. Jahrhunderts.

Duitslandweb
In 2014 integreren de huidige instituutssite en het Duitslandweb.nl. Via deze nieuwe site is ook het in oktober 2013 gelanceerde web-portaal studereninduitsland.nl te bereiken. Zo kan het DIA niet alleen gerichter en efficiënter informeren over Duitsland en (onze) verschillende activiteiten, maar ook beter de onderlinge samenhang tussen onze sites en die van anderen versterken. Ook in de geïntegreerde site is bijvoorbeeld wederom een onderdeel voor het Duits-Nederlandse Journalistenstipendium ingeruimd, dat het DIA voor deze uitwisseling beheert.

De redactieleden van Duitslandweb.nl concentreren zich op Duitse achtergronden bij Nederlandse actuele thema's, vergelijkingen van Duits en Nederlands beleid en het actueel houden van het Naslagwerk en het actief onder de aandacht brengen van verrichtingen van (onderzoekers van) het instituut. De redactie doet dit blijvend op journalistieke wijze en richt zich ook in 2014 op een breder publiek dan alleen de wetenschap. Wel zullen meer ‘harde wetenschappelijke’ verslagen, onderzoeken en columns een plek krijgen op de site met behulp van bijdragen van de wetenschappelijke staf en externen. Ook ondersteunt de redactie de afdeling Onderwijs bij het aanbieden van online lesmateriaal. Ook is er aandacht voor de jubilea ‘herdenking van de Eerste Wereldoorlog’ en de herdenking van de val van de Muur. Er is blijvend aandacht voor de positie van het vak Duits in het onderwijs en thema's als de Energiewende en Duitsland in Europa.

Pers en communicatie, conferenties en evenementen
Het DIA heeft een eigen afdeling ‘Pers en communicatie’ die als eerste aanspreekpunt voor de pers en informatieverzoeken opereert. De afdeling zoekt de pers ook gericht op om ontwikkelingen in Duitsland en eigen activiteiten onder de aandacht te brengen. De afdeling is sterk betrokken bij de ontwikkeling van de geïntegreerde website van instituut, Duitslandweb.nl en studereninduitsland.nl. De nieuwe site doet recht aan de verstevigde positionering van het DIA als kenniscentrum. Ook ondersteunt de afdeling de Duitslanddesk bij haar communicatiebeleid, de organisatie van activiteiten en verdere website-ontwikkeling.

25 jaar val van de Muur en voortzetting Deutsches Kino
In 2014 is het 25 jaar geleden dat de Berlijnse Muur viel. Uiteraard zal ook het DIA stilstaan bij deze historische gebeurtenis. Vanaf het voorjaar van 2014 wordt tijdens lezingen en filmvoorstellingen hieraan aandacht besteed. Elke maand vertoont de afdeling daarnaast i.s.m. het Goethe-Institut Niederlande, het Ketelhuis en het Filmhuis Lumen een Duitse film in de succesvolle reeks Deutsches Kino.

‘Duitsland in Europa’ blijvend actueel
In de reeks ‘Duitsland in Europa’ (sinds 2012) nodigt het DIA in 2014 experts uit op economisch gebied die de positie van Duitsland in de financiële crisis toelichten en de consequenties hiervan voor Nederland kunnen verduidelijken. Voor 2014 heeft de Duitse econoom Jens Weidmann inmiddels toegezegd een lezing te geven. De reeks vindt plaats in samenwerking met de Duitse Ambassade.

Duitslanddesk: stimuleren van (Studenten)mobiliteit naar Duitsland en uitwisseling in het hoger onderwijs
Om meer Nederlandse studenten en onderzoekers/wetenschappers ervaring op te laten doen en samen te laten werken met Duitsland is de Duitslanddesk bij het DIA opgericht. De desk verdeelt het DIA-Stipendium en beantwoordt allerhande vragen. De desk en het stipendium zijn mede mogelijk gemaakt door een extra financiële impuls van het ministerie van OCW en de DAAD.

Het internetportaal studereninduitsland.nl met daarop informatie over studeren en promoveren in Duitsland, beurzen, ervaringsberichten en achtergrondinformatie vormt een belangrijke centrale digitaal informatiepunt. Een eigen logo, promotiemateriaal en campagne dragen in 2014 de slogan ‘gezocht: dichters, denkers & doeners’.
Daarbij wil de desk draagvlak creëren voor nieuwe samenwerkingsverbanden tussen Nederland en Duitsland. Tot slot wordt gewerkt aan een groot mobiliteitsonderzoek met betrekking tot Duitsland. In ieder geval vinden hiertoe gesprekken met LERU-onderzoekers en het Nuffic plaats en wordt een kwalitatief onderzoek verricht onder studenten.

Bestuur DIA

Onze stichting kent een algemeen en een dagelijks bestuur. In het dagelijks bestuur hebben een voorzitter, penningmeester en secretaris (tevens vice-voorzitter) zitting. Wilt u weten wie onze bestuursleden zijn, klik dan hier. Onze bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld of onkostenvergoeding voor hun bestuurswerk.

Beloningsbeleid DIA

De stichting DIA is een onafhankelijk rechtspersoon en een gelieerde organisatie aan de UvA. De medewerkers ontvangen een salaris & beloning welke in principe de salaristabellen, inschaling en arbeidsvoorwaarden van de CAO UvA (VSNU) volgen.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Wilt u weten wat er op stapel staat bij het DIA? Kijkt u dan in de agenda. Voor een overzicht van onze activiteiten in 2013 verwijzen wij u naar ons Jaarverslag 2013 en ons uitgebreid overzicht DIA - activiteiten 2013.

Financiële verantwoording

Voor een verkorte weergave van onze financiën verwijzen wij naar het overzicht van de Baten en Lasten zoals gepubliceerd in ons Jaarverslag 2013. Onze uitgebreidere balans van 2013 met een korte toelichting vindt u hier.


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger